Zmiany w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

W czasie wakacji nastąpiły zmiany prawne dotyczące kwestii kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami. Dwa dotychczasowe rozporządzenia zostały zastąpione nowym, podpisanym przez Panią Minister w dniu 24 lipca 2015 roku.

W czasie wakacji nastąpiły zmiany prawne dotyczące kwestii kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami. Dwa dotychczasowe rozporządzenia, mianowicie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414) zostały zastąpione nowym, podpisanym przez Panią Minister w dniu 24 lipca 2015 roku.

Przede wszystkim uaktualniono, zgodnie z zaleceniami WHO, określenie „niepełnosprawność intelektualna”, zastępując dotychczasowe „upośledzenie umysłowe” z dookreśleniem stopnia: lekki, znaczny, umiarkowany i głęboki.

W katalogu instytucji oświatowych umieszczono dodatkowo inne formy wychowania przedszkolnego jako placówki, w których może kształcić się dziecko z niepełno sprawnościami.

Uporządkowano sytuację uczniów uczęszczających do ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Usystematyzowano sytuację dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którym kształcenie organizuje się co do zasady we wszystkich typach szkół oraz w ściśle określonych ośrodkach.

W rozporządzeniu wpisano zdanie dla wszelkich szkół i placówek, w których kształcą się uczniowie z niepełno sprawnościami – integracja ze środowiskiem, szczególnie zaś z uczniami pełnosprawnymi. Jest to realizacja idei kształcenia włączającego, zdobywającej coraz szersze uznanie w świecie.

Ważną nowością są zmiany w zakresie  liczebności oddziałów integracyjnych – istnieje możliwość ich funkcjonowania w określonej sytuacji z mniejszą – niż dotychczas stanowiły przepisy – liczbą uczniów z niepełnosprawnościami.

W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym określono obowiązek wpisania zakresu i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Doprecyzowano, że określony w ipecie zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka dotyczy wyznaczonych zadań,  których realizacja jest obowiązkiem przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka.

Rozporządzenie wprowadza regulację dotyczącą typu zajęć rewalidacyjnych, jakie powinny być w szczególności uwzględnione w ipetach opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. W przypadku uczniów niewidomych są to w szczególności: nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji . Dla uczniów niesłyszących lub z afazją należy zorganizować w szczególności naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji , zaś dla uczniów z autyzmem i  Zespołem Aspergera – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne .

W zakresie terminów przewidziano, że ipet będzie opracowywany do 30 września danego roku szkolnego a jego opracowanie musi być bowiem poprzedzone przez nauczycieli i specjalistów danego przedszkola lub szkoły wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. W sytuacji, gdy otrzyma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego, program powinien być opracowany w terminie 30 dni od dnia złożenia tego orzeczenia. Zaś nowy ipet opracowuje się 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program, co pozwoli na zachowanie ciągłości oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.

Nałożono nowe zadanie na zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem. Będzie on zobligowany dokonać co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno­‑pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz – ewentualnie –  dokonać modyfikacji ipetu.

Wprowadzono ważne prawo dla rodziców, które zobowiązuje dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, do zawiadamiania rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.

W przypadku przedszkoli ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli integracyjnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych zachowano dotychczasowe rozwiązanie ustanawiające obowiązek zatrudniania dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego .

Natomiast jako nowość  dotyczącą przedszkoli ogólnodostępnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, wprowadzono nowe rozwiązanie polegające na obowiązku zatrudnienia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystentów nauczycieli (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela, uwzględniając zalecenie zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Wprowadzenie takiego zapisu pozwoli na objęcie dodatkowym specjalistycznym wsparciem uczniów z niepełno sprawnościami.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *