edurada.pl

Wielu rodziców, pedagogów i nauczycieli zastanawia się, jakie formalne warunki muszą zostać spełnione, by dziecko mogło uzyskać orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. W dzisiejszym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem....
OPINIA to dokument, w którym Poradnia odnosi się do zgłaszanego problemu dziecka/ucznia. Opracowywana jest pisemnie na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań. Opisuje się w niej mechanizmy wyjaśniające funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w...
Diagnoza logopedyczna powinna każdorazowo poprzedzać terapię dziecka z zaburzeniami artykulacji. Wstępne rozpoznanie formy zaburzenia wymowy, zawierające możliwie wyczerpujący opis objawów i ich przyczyn, będzie następnie weryfikowane w trakcie terapii....
Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy, treści, jak i struktury....
Całość zadań i sprawny przebieg udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej koordynują pedagog i psycholog szkolny, a dyrektor ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy....
Skuteczność udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej zależy w dużej mierze od współpracy wychowawcy, nauczycieli, specjalistów ze sobą nawzajem i z rodzicami uczniów....
Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nauczanie indywidualne, organizowane dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły....
Organizację udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej regulują przepisy prawa. Jakie dokładnie i o czym stanowią – o tym dzisiejszy artykuł....
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole organizowana jest w różnych formach, które winny być adekwatnie dobrane do potrzeb i możliwości ucznia....
Czy pomoc psychologiczno-pedagogiczna to pomysł współczesny czy działanie o ugruntowanej historii w polskiej edukacji? O tym w dzisiejszym artykule....
Shopping Basket