edurada.pl

Jako nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem obserwuję zmiany zachodzące w procedurach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej....
Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność....
Edukacja włączająca wymaga od nauczyciela podejścia holistycznego, skupionego na możliwościach. Tu nauczyciel jest „szefem zespołu”, mistrzem, czujnym obserwatorem i animatorem....
Socjoterapia jako forma pomocy znalazła swoje miejsce w szerokiej ofercie psychologiczno-pedagogicznej. Jest formą pomocy adresowaną do dzieci i młodych ludzi, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi....
Socjoterapia jako forma pomocy znalazła swoje miejsce w szerokiej ofercie psychologiczno-pedagogicznej. Jest formą pomocy adresowaną do dzieci i młodych ludzi, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi....
Bardzo istotnym elementem w pracy z dzieckiem chorym na cukrzycę jest współpraca z rodzicami. Powinna ona być wzajemna i systematyczna....
Nauczyciel ma obowiązek pogłębiania wiedzy na temat choroby dziecka, jego rozwoju psychofizycznego oraz stale powinien doskonalić umiejętność reakcji na aktualny stan zdrowia podopiecznego....
Dzieci z cukrzycą wymagają zrozumienia potrzeb wynikających z choroby. Zadaniem przedszkola wobec dziecka przewlekle chorego jest zapewnienie warunków, aby dziecko i rodzice czuli się bezpiecznie....
Superwizja w szkole, wsparcie dla nauczycieli, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, rozwój zawodowy...
Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w tworzeniu szkoły przyjaznej i wspierającej dla wszystkich uczniów: błyskotliwych i z trudnościami, przebojowych i nieśmiałych, zdrowych i z niepełnosprawnościami....
Shopping Basket