Zmiany w umowach na czas określony!

Już od 1 sierpnia 2022 r. zmienią się regulacje dotyczące sposobu rozwiązywania umów zawartych na czas określony. O tym, jakie to zmiany, dowiecie się z dzisiejszej publikacji Jacka Jagiełły.

Już od 1 sierpnia 2022 r. zmienią się regulacje dotyczące sposobu rozwiązywania umów zawartych na czas określony. Po 1 sierpnia bieżącego roku pracodawca, wypowiadający nauczycielowi umowę na czas określony, będzie zobowiązany do uzasadnienia takiej decyzji oraz skonsultowania jej ze zawiązkami zawodowymi.

Na chwilę obecną rozwiązanie umowy o pracę na czas określony wymaga jedynie zachowania formy pisemnej oraz odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Jednak od 1 sierpnia 2022 r:

  • o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony dyrektor szkoły będzie zobowiązany zawiadomić na piśmie reprezentującą go zakładową organizację związkową;
  • w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy na czas określony dyrektor szkoły będzie musiał wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy (art. 30 § 4 i art. 38 § 1 Kodeksu pracy w projektowanym brzmieniu).

Aby więc wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony na dotychczasowych zasadach tj. bez konsultacji związkowych oraz uzasadnienia, oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy dyrektor powinien złożyć najpóźniej 31 lipca 2022 r. (art. 23 projektu ustawy zmieniającej Kodeksu pracy).

W obecnie obowiązujących przepisach pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony w przypadku rozwiązania z nim tej umowy z naruszeniem prawa mógł żądać jedynie od pracodawcy odszkodowania.

Natomiast po 1 sierpnia 2022 r. w przypadku rozwiązania takiej umowy z naruszeniem prawa, zwolniony pracownik będzie mógł wnioskować do Sądu pracy o orzeczenie bezskuteczności tego wypowiedzenia.

W przypadku ustania zatrudnienia w/w pracownika będzie on mógł żądać przywrócenia go do pracy na poprzednich warunkach lub wnosić o odszkodowanie.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z 4 lutego 2022 r. )

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *